Танилцуулга

Most Money бол Монгол улсын Үндэсний хэмжээний цахим төлбөр тооцооны систем бөгөөд харилцаа холбоо, гурвалсан үйлчилгээ, телевиз, интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч, ОСНАА, СӨХ, ЗЦГ, даатгал, их сургуулиуд зэрэг үйлчилгээнийхээ төлбөрийг нэхэмжлэх илгээн цуглуулан авдаг бүх төрлийн биллерүүдтэй хамтран ажилладаг. Биллер байгууллагыг Мост-той холбох холболтоос хамааруулан онлайн биллер, оффлайн биллер, аутлайн биллер гэж ангилна.
ОНЛАЙН БИЛЛЕР
 • Өөрийн биллингийн системтэй биллер байгууллагууд
 • Биллингийн системийг МОСТ-той API – аар холбоно
 • Биллингийн системд хэрэглэгчдийн төлбөр төлсөн тухай мэдээлэл автоматаар бүртгэгдэнэ
Боломж/Давуу тал
  Онлайн биллерийн Төлбөр төлөгч Мост Мони үйлчилгээ ашиглан
 • Биллээ шалгах
 • Биллээ төлөх
 • НӨАТУС-ын баримт авах
 • СМС, имэйлээр мэдэгдэл хүлээн авах
  Төлбөр төлөгч нь Мост Мони үйлчилгээний хэрэглэгч биш бол
 • Мост Мони үйлчилгээний гишүүн банкны аль нэг салбар дээр очиж биллээ шалгаж, төлөх
 • Мостмони сайтаар орж дурын банкны картаа ашиглан билл төлөх боломжтой
ОФФЛАЙН БИЛЛЕР
 • Биллер байгууллага биллийн мэдээллийг Мост Мони систем рүү файлаар илгээнэ
 • Мостмони төлбөрийн мэдээллийг хэрэглэгч рүү СМС, имэйлээр илгээнэ
 • Хэрэглэгчдийн төлбөр төлсөн мэдээллийг Мостоос файлаар хүлээн авна
Боломж/Давуу тал
  Оффлайн биллерийн Төлбөр төлөгч нь Мост мони ашиглан
 • Биллийн мэдээллээ СМС, Имэйлээр -ээр хүлээн авах
 • Биллээ төлөх
 • НӨАТУС-ын баримт авах
 • СМС, имэйлээр төлбөр төлөгдсөн тухай мэдэгдэл хүлээн авах
  Төлбөр төлөгч нь Мост Мони үйлчилгээний хэрэглэгч биш бол
 • Мост Мони үйлчилгээний гишүүн банкны аль нэг салбар дээр очиж биллээ шалгаж, төлөх
 • Мостмони сайтаар орж дурын банкны картаа ашиглан билл төлөх боломжтой
АУТЛАЙН БИЛЛЕР
 • Мост Мони үйлчилгээнд хараахан элсээгүй, Мост Мони системд холбогдоогүй
 • Төлбөр хүлээн авах банкны дансаа Мост Монид бүртгүүлсэн биллер байгууллага
Боломж/Давуу тал
  Оффлайн биллерийн Төлбөр төлөгч нь Мост мони ашиглан
 • Төлбөр төлөгч Билл төлбөр дэлгэцэнд хэрэглэгчийн дугаар, мөнгөн дүнгээ оруулан билл төлбөрөө хийнэ
 • Төлбөр төлөгч Мост Мони үйлчилгээний зүгээс төлбөр хийгдсэн тухай мэдэгдэл хүлээн авахгүй. Төлбөр хийгдсэн эсэх мэдээллийг биллер байгууллага шалгана.
  Төлбөр төлөгч нь Мост Мони үйлчилгээний хэрэглэгч биш бол
 • Мостмони сайтаар орж дурын банкны картаа ашиглан билл төлөх
 • Мост мони үйлчилгээний гишүүн аль нэг банкны салбар дээр очиж билл төлбөрөө бэлнээр хийх боломжтой
ОНЛАЙН БИЛЛЕРЭЭР ЭЛСЭХ
  Биллер байгууллага биллингийн системтэй бол
 • Мостмони үйлчилгээний гэрээ байгуулна
 • МОСТ ба биллер хоорондын сүлжээний холболт
 • Програм хангамжийн холболт
ОФФЛАЙН БИЛЛЕРЭЭР ЭЛСЭХ
  Төлбөр төлөгч нь Мост Мони үйлчилгээний хэрэглэгч биш бол
 • Мостмони үйлчилгээний гэрээ байгуулна
 • МОСТ руу файл дамжуулах
 • МОСТ-оос төлбөр хийгдсэн тухай мэдэгдэл хүлээн авах /Файл х/
АУТЛАЙН БИЛЛЕРЭЭР ЭЛСЭХ
  Төлбөр төлөгч нь Мост Мони үйлчилгээний хэрэглэгч биш бол
 • Мостмони сайтаар орж дурын банкны картаа ашиглан билл төлөх
 • Мост мони үйлчилгээний гишүүн аль нэг банкны салбар дээр очиж билл төлбөрөө бэлнээр хийх боломжтой